דלג לתוכן
‎ חגיגה בפרינטוס - הדבקה על קאפה ללא תוספת תשלום ! משלוח חינם על כל הזמן מעל 299ש״ח, ועכשיו לזמן מוגבל 15% הנחה על כל האתר בהכנסת קופון: WN15
‎ חגיגה בפרינטוס - הדבקה על קאפה ללא תוספת תשלום ! משלוח חינם על כל הזמן מעל 299ש״ח, ועכשיו לזמן מוגבל 15% הנחה על כל האתר בהכנסת קופון: WN15

תקנון השימוש

 

 1. השימוש באתר ״Printus.co.il״ ובאתרים הנלווים לו כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה.השימוש באתר מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.
 2. באמצעות האתר ניתן להזמין שירותים כגון הפקה, הדפסה, הגדלה וכיו"ב של תמונות פרטיות ו/או הנכללות באוסףתמונות הקיים באתר, וניתן לרכוש מוצרים בהתאם להיצע המפורסם באתר.
 3. האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי חברת פלסתג למנציה.
 4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחס לגברים ולנשים.
 5. הגדרות

5.1 ״החברה״ – פלסתג למנציה

5.2 “האתר "-  Printus.co.il

5.3 "המידע" - כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם שלהנ"ל.

5.4 "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכללקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.

5.5. "הפקה" – הפקה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל חומר המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אךלא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים.

5.6 ״ימי עבודה״ - כמוגדר בחוק שעות העבודה והמנוחה התשי"א 1951.

5.7 ״פרטי תשלום״ - פרטי אמצעי התשלום אשר נועד לשם ביצוע העסקה.

 1. בעלות ותפעול

6.1 המידע המוצג באתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לחברה.

6.2 אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

6.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראשלמאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה.

6.4 כל פעולת הפקה כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלאבאישור מראש ובכתב של החברה.

6.5. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לאמור לעיל, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:

 • דוא"ל: support@printus.co.il

קניין רוחני

והצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו אחראי בלעדית לאיכות המידע שהעביר לחברה, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר. כמו כן, כי הנו הבעלים ו/או בעלי הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת המידע בגינו הוא מבקש את שירותי ההפקה של החברה.
 2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני מכל מן וסוג שהוא, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המכירה, הפרסום, ההפצה, השיווק, והזכויות המוסריות, בכל מידע שהוא מעביר לחברה, וכי בפרסומם והצגתם באתר לכל צורך ו/או ביצוע פעולות הפקה כלשהן במידע, אין כל הפרה או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

 3. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע לצורך שירותי הפקה כלשהם ו/או בכלל, שיש בו כדי הפרת זכות כלשהי, מכל מן וסוג שהוא, של צד ג' כלשהו, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים ו/אוזכויות אחרות.
 4. לעניין זה המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר,סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.
 5. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.
 6. העברת מידע לחברה באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.
 7. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו.
 8. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לחברה ולביצוע ההפקה שברצונו לבצע בו.
 9. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.
 10. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.
 11. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.

סימני מסחר

 1. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד ג' אחר. שימושכלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:
 • כקישורית (Hyperlink)
 • בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם
 • כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר
 • ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה

אחריות

 1. החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי ההפקה, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.
 2. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם יש פה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 3. האתר בכללותו - כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”). החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: א. המידע המצוי באתר. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

תנאים להזמנת שירותי הפקה

 1. משתמשים מורשים רשאים להזמין שירותי הפקה / הדפסה של תמונות פרטיות ו/או הנכללות באוסף תמונות הקיים באתר בתעריפים הקבועים באתר.
 2. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בחברה ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.
 3. מפעיל האתר מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצר במועד המוקדם ביותר ותוך פרק זמן סביר. מבלי לגרוע באמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל אימת ולא סוכם בכתב בין בצדדים אחרת, אספקת המוצר תהיה בתוך פרק זמן של עד 30 ימי עבודה, לא תהווה הפרת הסכם מצד מפעיל האתר ולא תהיה עילה לביטולו מצד הקונה. במקרים בהם יבקש הצרכן אפקטים מיוחדים ו/או גרפיקה ו/או התערבות בתמונה, מקרים בהם נדרשת הכנת סקיצה, ומתבקש אישור הצרכן על הסקיצה בטרם ביצוע ההפקה, במקרים אלו אספקת המוצר תהיה בתוך פרק זמן של 60 ימי עבודה מיום האישור של הלקוח על הסקיצה. בנוסף לאמור לעיל, מלאי המוצרים באתר, לרבות הדפסים ופוסטרים משתנה מעת לעת – מפעיל האתר אינו מתחייב שכל המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים כל הזמן ויתכן וחלק והמוצרים לא יהיו במלאי בעת הקניה. במקרה כזה זכאי הלקוח להחזר כספי מלא ו/או זכות לבחור תמונה אחרת במקום.

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

 1. שירותי ההפקה שהחברה מעניקה למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתניםלשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.
 2. המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
 3. עם קבלת הזמנת הלקוח, נשלחת ההזמנה להפקה (הדפסה, מסגור וכו') - על כן, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין החברה מקבלת טובין בחזרה, הטובין אינם ניתנים להחלפה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק/או השירות ניתן. כל ביטול עסקה לאחר שהותחל ייצורה יחוייב במלוא התשלום בניכוי דמי משלוח במידה והמוצר טרם נשלח.
 4. מפעיל האתר רשאי לבטל/לשנות/לערוך ואף לבטל כל תמונה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתו. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לא לאשר הכנסת תמונה שאינה ראויה ו/או אינה עומדת בסטנדרט לפי ראות עיני מפעיל האתר.  

 5. מסיבות טכנולוגיות יתכן והצבעים אשר המשתמש רואה על המסך שונים מהצבעים של התמונה, פוסטר או ציור אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יוחלף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי הקונה.

 6. ייתכנו שינויים קטנים בגודל המוצר הסופי בשל אילוצי הדפסה ו/או מיסגור, לרוב בטווח של 1-5ס״מ בכל צד. 
 1. בכל מקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של החברה אליו יעביר הלקוח את המוצר. במקרה בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום לאיסוף עצמי או בעלות משלוח בלבד. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.
 2. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או יפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המוצר. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את החברה בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.
 3. בהזמנת הדפסים על בדי קנבס, או מוצרי נייר בהדבקה על קאפה תינתן אחריות על אי דהיית צבעים למשך עשר שנים לתמונה בתנאי פנים בלבד (תמונה הממוקמת בתוך חדר ללא אור שמש ישירה או ספוט תאורה ישיר). בתנאי שלא נגע נוזל כלשהו במוצר (לרבות מים וחומרי ניקוי) וזאת כנגד הצגת חשבונית קניה עם תאריך ובהתאם לתנאים כאמור בסעיף 30.

 4. מרגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.

אבטחת מידע

 1. עבור מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי (כדוגמת ביצוע הזמנת תמונה) תתבקש/י לספק מספר נתוניםאישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL 128bit המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר. לצורך התשלום החברה יכולה להעזר מעת לעת בחברת צד שלישי אליה יישלחו פרטי התשלום באופן מקודד ומאובטח כמפורט לעיל. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, פרטי התשלום אינם עוברים דרך האתר ואינם נשמרים בשום צורה במאגר המידע של האתר עצמו. כמו כן, החברה מעידה על כך שאינה אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.

מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת קניית תמונות ומוצרים באתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.

 1. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

איסוף מידע

 1. החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר, למטרת שיפור השירות, וליצירת קשר עם המשתמש לצורך עדכונו לרבות מידע נוסף על זה המצוי באתר.
 2. כמו כן, למפעיל האתר ובכפוף להסכמה ספציפית ונפרדת מטעמך שמורה הזכות להביא לידיעתך מידע בדבר תחומי פעילותו, מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מתן אפשרות לרכישה או מכירת מוצרים או שירותים שונים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS. באם תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע למפעיל האתר והשירות יופסק תוך 48 שעות ממועד מתן ההודעה.
 3. החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים עבור ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים,לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 4. שימושך באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים הכוללים את סוג הפעילות אותה ביצעת באתר באמצעות קובץ זיהוי (Cookie) זאת בהתאם להרשאות במחשבך האישי. הנתונים ישמשו לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות, לאיסוף מידע ונתונים הכוללים את סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת עיון בעמודים/ מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו, כמו גם את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש. באפשרותך לחסום יצירה וניהול קבצי “Cookies" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות במחשבך.
 5. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים.

העברת מידע למפרסמים

 1. למפעיל האתר שמורה הזכות להעביר מידע ממאגר הנתונים שבידיו למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהוי אישי (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא“ל). מעבר לכך, אין האתר שומר תחתיו פרטי אמצעי תשלום מכל סוג.

מדיניות ניהול פרסומות באתר

 1. אתר ״ printus.co.il״ רשאי להציג פרסומות במסגרת האתר ובמסגרת האתרים הנילווים אליו, אשר מנוהלות עלידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי מפעיל האתר. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. ניהול הפרסומות במרבית המקרים מתבצע באמצעות קבצי “Cookies“ הנוצרים במחשבך האישי כמוסבר בסעיף 38, וזאת על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית, המפרסמים משתמשים בהם עלמנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. ניהול ה - “Cookies" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא למפעיל האתר.
 2. הופעת פרסומת באתר אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

קישוריות (Hyperlinks)  לאתרים אחרים

 1. באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של החברה.
 2. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכל לא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.
 3. קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, שלכל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות

 1. באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברותעסקיות שהחברה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.
 2. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה, אך הם לא מופעליםו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה.
 3. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

עדכונים ושינויים

 1. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
 2. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
 3. מפעיל האתר אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. מפעיל האתר מצדו עושה וימשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם הוא אינו מתחייב כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנילווים להפעלה זו.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הדין החל סמכות שיפוט

 1. השימוש בפורטל ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.